Проекти

Върху какви проекти работим?

НАН проучва, популяризира и създава стратегии за развитие на потенциала на културното наследство. 

Проучени обекта на територията на България
0 +
Внесени фишове към НИНКН
0
Приключени проекта
0

Проучването събира 7 жилищни и обществени комплекси, построени в София след Втората световна война, които имат най-отчетливи качества на културно наследство, макар в момента да са без статут.

Изследване

Изследването включва проучване, анализ и изготвяне на аргументация за защита като недвижими културни ценности на монументално-декоративния синтез на изкуство с архитектура в град Димитровград.

Изследване

Туристическата карта POSTWAR SOFIA показва по нов и изненадващ начин архитектурата на София, построена след Втората световна война.

Туристическа карта

Новото архитектурно наследство на Пловдив

Проучването откроява значими образци на българската архитектура, построени в Пловдив след Втората световна война. То едновременно съставя общата картина на следвоенното архитектурно наследство на града и подрежда обектите по степен на важност и риск.

Изследване

Новото архитектурно наследство на София

Това е първият систематичен анализ, който откроява ценни образци на българската архитектура, построени в София след Втората световна война, с цел да формира йерархизиран списък и да ги предложи за включване в Националния публичен регистър на недвижимите културни ценности.

Изследване

Архитектурата на България след Втората световна война

Изследването е част от научно-изследователски проект, разработен през Центъра за научни изследвания и проектиране към УАСГ в партньорство с Българския национален комитет на ИКОМОС. Проектът разширява инициативата “Ново архитектурно наследство”, за да обхване тя територията на цялата страна.

Изследване

Бузлуджа. План за опазване и управление

Изследването обхваща частите “Архитектурен и исторически анализ”, “Ценност”, “Риск” и “Стратегии за опазване” в Плана за опазване и управление на Дом-паметник на БКП на връх Бузлуджа, изготвен в рамките на програмата “Keeping It Modern” на Фондация “Гети”.

Изследване

Свържете се с нас

Искате да работим заедно за съхранено наследство и качествена градска среда?