Sofia’s New Architectural Heritage
February 3, 2024
#bgsocarch game
February 3, 2024
Лекционен курс

bgsocarch The architecture of Bulgaria in the second half of the 20th century

Локация

УАСГ, София

Период

2018 - досега

Лектори

Анета Василева
Емилия Кълева

Лекционният курс “Архитектурата на България през втората половина на ХХ век” стартира през есента на 2018 г. към катедра  “История и теория на архитектурата” в УАСГ-София и оттогава провокира всеки зимен семестър с експериментален микс от архитектурна теория, история, опазване, политика, икономика, култура и поп култура с цел да разкаже българския социализъм и постсоциализъм в глобален контекст.

Курсът е естествено следствие и продължение на двете свързани дисертации на Анета Василева и Емилия Кълева, защитени през 2017 г., които комбинират теоретико-историческо познание с такова в сферата на опазването и с основна задача опознаване, разбиране и защита на следвоенния архитектурен слой у нас. От своя страна лекциите дават комплексно знание за историята на българската архитектура между 1944 г. и 1989 г. (периодът на българския социализъм), проследяват преходния период от последното десетилетие на ХХ век и анализират постсоциалистическото отношение към тези архитектурни следи. 

В лекциите последователно се разглеждат световния архитектурен контекст и българската архитектурна култура през втората половина на ХХ в., анализират се основните събития, проекти и реализации в българската архитектура тогава, извеждат се проблеми и насоки за опазване на българското архитектурно наследство от периода. Курсът има вече над 250 завършили студенти и намира своето продължение в множество практики, проучвания и дипломни проекти.

Ново архитектурно наследство

Разгледайте
още от образование