Изследване

НАН България

Проектът разширява инициативата НАН за да обхване тя цялата територия на страната

Това е две годишен научно-изследователски проект, разработен през Центъра за научни изследвания и проектиране към УАСГ (ЦНИП-УАСГ) в партньорство с Български национален комитет на ИКОМОС (БНК на ИКОМОС) със заглавие “Архитектурата на България след Втората световна война”.

Проектът разширява инициативата НАН за да обхване тя цялата територия на страната, да допринесе за популяризиране на този архитектурне слой като обект на културното наследство. да очертае неговия културно-исторически потенциал и да предложи конкретни стъпки за юридическа защита на ценни образци в различни български градове.

Проектът си поставя амбициозни цели в дългосрочна програма с последователни и взаимно обвързани стъпки. Първата и основна фаза е събиране на архивна и актуална информация чрез обхождане на обекти на място и съставяне на максимално подробна база данни за оригиналното и актуално състояние на всеки обект. В края на проекта е направено проучване по литературни източници, архиви и огледи на място на близо хиляда и сто обекта, сред които има сгради, комплекси, градски структури и градски пространства, паркови пространства, архитектурно-скулптурни ансамбли и други. Събраните данни са изключително разнообразни – архивни и актуални снимки, архивни чертежи, информация/биографии на авторите, устни сведения, като за повечето обекти това представлява първа стъпка в създаването на нещо като тяхно индивидуално архитектурно “досие”. Предвиждаме тази изследователска работа да продължи.

Втората много важна стъпка е селекцията. Това е основно предизвикателство в работата на НАН. Как да селектираме от толкова много обекти? Въведохме критерии за селекция, които тествахме за територията на София (резултатите виж в проекта НАН София), а в последствие прилагаме и за обектите от България, за които имаме събран материал до тук. Този процес е също в развитие и ще публикуваме своевременно неговия напредък. 

Откритията и изводите от този проект, както и НАН София, до голяма степен определиха посоките за развитие на НАН като инициатива.

Вижте още