Резиденция “Банкя”
July 19, 2022
Японският хотел
July 19, 2022

Театър “София”

Sofia Theatre

Театър “София” е сграда-скулптура, работеща с оригинален архитектурен език без аналог в архитектурата на София от периода. 
Sofia Theatre is a sculptural building working with architectural language without analogue in the postwar development of Sofia.
ДРУГИ ИМЕНА \ Other names

Театър на поезията и естрадата – София \ Theatre of Poetry and Variety Show – Sofia

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ \ Location

бул. “Янко Сакъзов” № 23-А \ 23-a Yanko Sakazov Blvd

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ \ Construction period

Проектът е резултат от конкурс, спечелен през 1969 г. от архитект Жеко Жеков. Строителството продължава до 1977 г., когато театърът е официално открит като нова сграда на бившия „Театър на поезията и естрадата“ в София.
\
The project is the result of an architectural competition, won in 1969 by architect Zheko Zhekov. Construction works continued till 1977 when the theatre was officially inaugurated as the new building of the former “Theatre of Poetry and Variety Show” in Sofia.

ПРОЕКТАНТИ \ Design

Архитектура – арх. Жеко Жеков \ Architectural design: arch. Zheko Zhekov

КРАТКО ОПИСАНИЕ \ Short description

Театър „София“ е най-старият и най-голям общински театър в столицата. Той е асиметрична, скулптурна композиция, разположена в паркова среда и обединена екстериорно от използването на един материал – каменна облицовка, обогатена от последователно приложена система от декоративни релефни пластики, с разнообразна форма, сюжети и фактура. Сградата отразява и специфичния личен почерк на автора си, архитект Жеко Жеков, който пречупва чистите форми на класическия модернизъм през пластичната монументалност на обемите и създава едно от лицата на българския регионален модернизъм от периода. Със своите пластични, разместени обеми, визуално обединяващата роля на светлата каменна облицовка и общото си скулптурно въздействие, театър ”София” въздейства по-скоро като монументално изкуство в публичната среда, отколкото като външно привнесено и чуждо архитектурно тяло.
/
Sofia Theatre is the oldest and largest municipal theatre in the Bulgarian capital. It is an asymmetrical, sculptural composition, located in a park and with a distinct exterior, united visually by the use of one material – stone cladding. It is enriched by a consistently applied system of decorative relief plastics, with a variety of shapes, themes and texture. The building is also an example of the specific personal approach of its author, architect Zheko Zhekov, who breaks the pure forms of classical modernism with the plastic monumentality of the building’s volumes and creates one of the faces of Bulgarian regional modernism of the period. With its plastic, displaced volumes, the visually unifying role of the light stone cladding and its general sculptural impact, Sofia Theatre acts more as a piece of monumental art in the public space than as an externally imported and foreign architectural body.

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ \ Highlights of the cultural significance assessment

Предложена за:

 • Архитектурно-строителна недвижима културна ценност от най-ново време с местно значение

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

 • Скулптурна обемно-пространствената композиция с много интензивно общо въздействие
 • Комплексен оригинален пластичен образ в екстериор и интериор
 • Преливащи публични пространства и обогатено функционално решение
 • Органичен синтез между функция, форма и архитектура

Историческа и познавателна стойност

 • Отразява значимите промени в Източния блок и конкретно в българската култура след Априлското размразяване през 1956 г., включително и в театъра

Художествена стойност

 • Комплексен, цялостно проведен художествен синтез на изкуството и архитектурата
 • Въздейства като монументално изкуство в публична среда

Устройствена стойност

 • Активна функционално-смислова връзка със заобикалящата я паркова среда
 • Безспорен обемно-пространствен акцент в прилежащата среда

Обществена значимост

 • Участва активно в културния живот на столицата с постоянна програма за деца и възрастни на две сцени
 • Заедно с другите два театъра в близост (“Сфумато” и “Малък градски театър” зад канала) сформира своеобразен втори театрален център след този по бул. “Раковски”

Автентичност и степен на съхраненост

 • За момента обектът запазва висока степен на автентичност и съхраненост материали, функция и прилежаща среда
 • Образната автентичност е нарушена от неудачна пристройка в частта на ресторанта, която по форма, материали и детайл не е в унисон с оригиналния характер на сградата, но намесата е обратима
 • Официално оповестени са намерения за цялостна реконструкция, които допълнително биха нарушили сериозно образната автентичност
/

Recommended for:

 • Architectural cultural property of most recent times  with local significance

Architectural and construction value

 • Sculptural spatial composition with a distinct visual presence
 • Complex plastic image with original detailing in both exterior and interior
 • Interconnected public spaces and rich variety of functions
 • An organic synthesis between function, form and architecture

Historical value

 • It reflects the significant changes in the Eastern Bloc and specifically in the Bulgarian arts and culture after the April Thaw in 1956, influencing also the development of theatrical and performative arts and the art of architecture

Artistic value

 • A complex, consistently applied synthesis of art and architecture
 • Acts as piece of monumental art in the public space

Urban planning value

 • An active functional-semantic connection with the surrounding park environment
 • Undisputed spatial emphasis in the adjacent environment

Social significance

 • An active participant in the cultural life of the capital with a permanent program for children and adults on two stages
 • Together with the other two theatres nearby – “Sfumato” and “Small City Theater” behind the canal, it forms a kind of a secondary theatrical centre after the one on the “Rakovski” Blvd

Authenticity and aspects of preservation

 • For the time being, the object retains a high degree of authenticity and preservation of materials, function and surrounding environment
 • The visual authenticity is disturbed by an inappropriate extension of the restaurant section, which in form, materials and detail is not in harmony with the original character of the building. This intervention is reversible
 • Intentions for a complete reconstruction of Sofia Theatre have been officially announced, which would further seriously damage its visual and functional authenticity

Вижте още