Зала “Фестивална”
July 19, 2022
Резиденция “Банкя”
July 19, 2022

Покрита тенис-зала “София”

Зала “София” е една от най-добрите спортни зали в България, при която конструкцията е деликатно използвана за получаване на въздействащ архитектурен образ. Сградата може да се определи като един от най-добрите образци на български архитектурен брутализъм, който пречупва глобалното влияние през местните особености.
ДРУГИ ИМЕНА

Покрита тенис-корт на физкултурно дружество “Академик” в Парка на свободата

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Борисова градина

ПЕРИОД НА ПОСТРОЯВАНЕ

Покритата тенис-зала “София” в Борисовата градина (тогава Парк на свободата) е завършена през 1968 г. за нуждите на Деветия световен фестивал на младежта и студентите, който се провежда през юли-август същата година в столицата.

ПРОЕКТАНТИ

Архитектура: арх. Стефка Георгиева в екип с арх. Александър Шарков и колектив от “Главпроект”

КРАТКО ОПИСАНИЕ

Зала “София” е добре балансирана контрастна композиция от бетонни триъгълници, опрени на точка, и масивни каменни подпорни стени. Триъгълните носещи стоманобетонни рамки осигуряват голямото подпорно разстояние и стоят в основата на нейното конструктивно и архитектурно решение. Тяхната форма не само прави препратка с традиционния скат в българската архитектура, но помага залата да се впише в околния парк, вместо да доминира. Една от основните характеристики на залата е нейната прозирност – залата не блокира, а пропуска погледа, който прониква през двете успоредни, модулно остъклени, триъгълни фасади. Материалите, които определят вида сградата, са три: видимият бетон на конструкцията, каменните декоративни подпорни зидове (изпълнени от едри блокове ерозирал врачански варовик) и дървото. Контрастът помежду им е класически прийом на брутализма

АКЦЕНТИ ОТ ОЦЕНКАТА НА КУЛТУРНАТА ЗНАЧИМОСТ

Архитектурно-строителна стойност и иновативност

  • Чист архитектурен стил (брутализъм)
  • Успешното пречупване на световно архитектурно явление през местния контекст
  • Иновативно и въздействащо конструктивно решение, което е подчертано от архитектурното

 

Историческа и познавателна стойност

  • Един от ключовите новоизградени обекти за Деветия световен фестивал на младежта и студентите 
  • Много важен репер в творчеството на своя автор, архитект Стефка Георгиева, която е сред знаковите следвоенни модернисти у нас

 

Художествена стойност

  • Използването на комбинация от универсални и локални материали със силно художествено въздействие 

 

Устройствена стойност

  • Умело вписан архитектурен акцент в заобикалящата паркова среда, който не е в конфликт с ценността на парк “Борисовата градина”

 

Обществена значимост

  • От създаването си до днес обектът е с активни автентични спортни функции, които в съчетание с парковата среда поддържат активен обществен интерес

 

Автентичност и степен на съхраненост

  • Въпреки сериозната загуба на материална автентичност и частичната загуба на образна автентичност, зала “София” запазва високата си културна и научна стойност и обществена значимост. Обратимостта на извършените намеси, наличността на съхранена документация, както и фактът, че не са засегнати конструктивни елементи, обуславят реална възможност за възвръщане на оригиналния облик на сградата.

Вижте още